Sobre el web i nota legal

separadorG

SOBRE EL WEB

Informació general

REUS MOBILITAT I SERVEIS, SA (APARCAMENTS i MERCATS DE REUS)
CIF A – 43203520
C/ Josep Sardà i Cailà, s/n 2ª
43201 Reus

Tel. 977 300 006

e-mail: info@reusmobilitat.cat

Registre Mercantil de Tarragona, al tom 1322, foli 122, full 15318

 

NOTA LEGAL

REUS MOBILITAT és titular en exclusiva dels drets d’explotació d’aquesta web, així com de les successives versions i actualitzacions. Resta prohibida la seva explotació, inclosa la seva reproducció total o parcial, adaptació, distribució, comunicació pública i transformació sense l’autorització expressa de REUS MOBILITAT. La vulneració en qualsevol forma i per qualsevol procediment d’aquests drets constitueix una conducta expressament tipificada pel codi penal.

REUS MOBILITAT exercitarà immediatament totes les accions que estiguin previstes en la vigent legislació sobre propietat intel·lectual, penal i qualsevol altra normativa que sigui d’aplicació, en contra tota persona que infringeixi directament o indirectament els seus drets sobre el web. La persona en qüestió quedarà obligada a satisfer a REUS MOBILITAT la corresponent indemnització per danys i perjudicis.